Algemene voorwaarden

1 Algemeen

 

1.1.       Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst alsmede van de uitvoering daarvan, waarbij een overeenkomst tot stand gekomen is via Webwinkel BIBI diervoeding en deze optreedt als verkoper jegens een koper.

1.2.       Webwinkel BIBI is onderdeel van BIBI diervoeding Vlaardingen welke is gevestigd en kantoorhoudende te schiedamsedijk 32 Vlaardingen

1.3       Eventuele door de koper gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.4       Wijzigingen in de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de verkoper en de koper zijn overeengekomen.

1.5       Webwinkel BIBI behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te Wijzigen en/of aan te vullen.

 

2 Begripsbepalingen

 

2.1         Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over “koper” wordt daarmee bedoeld een wederpartij van de Web winkel BIBI, een natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die via de Website opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.

2.2         Met de “Website” wordt verwezen naar de door Webwinkel gehouden website met als URL www.bibidiervoeding.nl

2.3         Een bestelling bestaat uit de goederen die vermeld staan in de tot stand gekomen overeenkomst.

 

3 Aanbiedingen en overeenkomst

 

3.1         Aanbiedingen of prijsopgaven via de Website dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Webwinkel BIBI is op geen enkele wijze aan zulke aanbiedingen of prijsopgaven, noch aan enig aanbod zijdens de potentiële kopers, gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2         Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden; De potentiële Koper heeft in volledigheid de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Website en via elektronische weg de desbetreffende gegevens aan Webwinkel BIBI verzonden. Deze gegevens zijn door Webwinkel BIBI ontvangen; of BIBI heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht aan de potentiële koper, welke offerte door de potentiële Koper schriftelijk akkoord is bevonden.

3.3         Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Webwinkel BIBI herroepen worden in geval de Koper niet aan de door Webwinkel BIBI gestelde voorwaarden voldoet of indien op enig moment blijkt dat de Koper in het verleden niet aan de voorwaarden heeft voldaan.

3.4         Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. De Koper is de prijs verschuldigd die Webwinkel BIBI in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Een van de voorwaarden zoals genoemd in 3.3 is dat de koopprijs vooraf verschuldigd is. Zolang niet is betaald zal Webwinkel BIBI geen producten leveren. Betalingen kunnen worden gedaan via IDEAL of Creditcard.

3.5         Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze vanwege Webwinkel BIBI worden verstrekt via de Website worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Webwinkel BIBI kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3.6         Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Webwinkel BIBI worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.7         Afhankelijk van de ordergrootte uitgedrukt in Euro’s kunnen er bestelkosten in rekening worden gebracht. Deze komen uit uiting in het totaal te betalen bedrag inclusief omzetbelasting

3.8         Het kan voorkomen dat op de dag van aflevering de bestelde producten niet op voorraad zijn. De koper zal dit een dag voor de levering aan de klant kenbaar maken via het in de overeenkomst ingevulde telefoonnummer of 
e-mailadres. In dit geval kunnen er twee situaties ontstaan; de door het niet kunnen leveren van de goederen zitten er geen producten meer in de levering, op dat moment heeft de koper recht op restitutie van het bedrag van de overeenkomst inclusief bestelkosten. In het tweede geval is gelijk gesteld aan artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden en heeft de koper recht op restitutie van in de overeenkomst genoemde waarde van de ontbrekende goederen.

3.9         Als een overeenkomst conform artikel 3.3 tot stand gekomen is, kan de koper een order niet meer wijzigen of annuleren.

3.10     Het aanvullend bestellen van nieuwe producten leidt altijd tot een nieuwe order met de daarin geldende bestelkosten. Ook in het geval van vervangingsbestellingen die het gevolg zijn van gebeurtenissen genoemd in artikel 3.8.

3.11     De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om zaken die snel kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.

 

4 Levering en levertijd

 

4.1         Bestellingen worden door Webwinkel BIBI afgeleverd op de in de overeenkomst door de koper ingevulde adres.

4.2         Een dag voor de levering wordt voor 21:00 uur een meldings e-mail verstuurd

4.3         Terstond na ontvangst dient de Koper de producten te controleren. Eventuele geconstateerde verschillen ten opzichte van de bestelling dienen direct aan BIBI te worden gemeld. De verkoper heeft dan recht op restitutie van de in de overeenkomst genoemde waarde van de ontbrekende hoeveelheden/producten.

4.4         Indien op het beoogde moment van levering door de chauffeur noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Webwinkel BIBI vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de Chauffeur, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en anders zal de chauffeur de bestelling weer meenemen. In die gevallen zal de chauffeur een briefje in uw brievenbus achterlaten.


 

5 Klachten

 

5.1         Indien de Koper producten in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen zes uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met onze klantenservice via info@bibidiervoeding.nl of via het telefoonnummer 0031652123821. Onze klantenservice zorgt ervoor dat de klacht zo goed mogelijk en snel wordt afgehandeld.

5.2         Als de verkoper de klacht gegrond verklaard heeft de koper recht op restitutie van de waarde van de gereclameerde goederen zoals die vermeld staan in de overeenkomst.

5.3         Overige klachten omtrent de dienstverlening van kunnen via het e-mailadres of de telefoon worden gemeld aan Webwinkel BIBI. Conform artikel 7 kunnen klachten nooit lijden tot een schadevergoeding.

5.4         Retourzendingen door de koper zijn slechts toegestaan indien de verkoper daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

6 Persoonsgegevens

 

6.1         Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van hun aanbod beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld. Webwinkel BIBI zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is gepubliceerd op de Website.

 

7 Toepasselijk recht

 

7.1         Op alle overeenkomsten tussen de koper en de verkoper gesloten, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

7.2         De "Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken", de "Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken" en het "Verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken" evenals iedere huidige of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

8 Retourneren
Het gaat hier om bederfelijke goederen waarbij het niet mogelijk is deze te retourneren. Als zich problemen of klachten voordoen kunt u contact opnemen met onze support op info@bibidiervoeding.nl.